GTLN – GTNN

Hàm số – Đặng Việt Đông

————- các bạn xem online và tải về: —————— ————– DOWNLOAD HERE   Từng chuyên đề riêng: + Sự đồng biến và nghịch biến của hàm số: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYQm1uTXZoQzFWT…/view… + Cực trị của hàm số: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYSGpURlM3VFc4Y…/view… + GTLN, GTNN của hàm số: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYZEdLQWNDd1JJN…/view… + Tiệm cận: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYcHFkT1dubDBUb…/view… + Bảng biến thiên và đồ thị: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYRFRQd0tvRGhUT…/view… + Sự tương giao: https://drive.google.com/…/0B3H6ZM3PmXrYaEJpM1RNOTBML…/view… + Tiếp …

Hàm số – Đặng Việt Đông Read More »