Hình học Oxyz – Đặng Việt Đông

Hình học Oxyz – Đặng Việt Đông LINK https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYdlkwd21VRjhCZ28/view