Khối đa diện, mặt nón – trụ – cầu – Đặng Việt Đông

  Tài liệu gồm 62 trang với các bài toán trắc nghiệm thuộc chuyên đề khối đa diện và mặt cầu – mặt nón – mặt trụ, có đáp án. LINK https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYZ1lNYUtnbk04eHc/view