Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và ứng dụng thực tế

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất và ứng dụng thực tế ——-