Số Phức – Đặng Việt Đông

Số Phức – Đặng Việt Đông ———— LINK https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYTnVKaFV6Sk5GZWc/view