87 câu trắc nghiệm lãi suất – toán thực tế – hàm số mũ – Logarit

87 câu trắc nghiệm lãi suất – toán thực tế – hàm số mũ – Logarit Tài liệu gồm 49 trang cung cấp một số công thức thường gặp trong bài toán thực tế, kèm theo 87 câu trắc nghiệm có lời giải chi tiết. ————– ———-