Đề minh họa kiểm tra định kì Toán 12 của BGD 2021

Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả dạy học theo Thông tư số 26/2020/TT- BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, dưới đây là ma trận, bảng đặc tả và đề minh họa của môn Toán lớp 12
1. Giữa học kì 1
Ma trận

https://drive.google.com/file/d/1r1yGGUPAISMHGiFHFXNNrAJ3Wx-sAEmx/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Bảng đặc tả
https://drive.google.com/file/d/13_9pDXlMkdnRmnR9fJg0aHwWOl7YT6Ic/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Đề minh họa
https://drive.google.com/file/d/19pDxhLBsTrLnvD-FNVdUcihw3NVqYtfY/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

2. Cuối học kì 1
Ma trận

https://drive.google.com/file/d/19IHC9c2LiaL1JcJLUTFfTc15JING4jll/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Bảng đặc tả
https://drive.google.com/file/d/1553IjWTxcaJgU-QyDUWKG4Mqj8QTky4_/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Đề minh họa
https://drive.google.com/file/d/1xzkyHVjJzNvytenhMnI9n2aScHv98nU4/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

3. Giữa học kì 2
Ma trận

https://drive.google.com/file/d/1a9cliV1NjVagucuF2HF21MxOsHpL0u1z/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Bảng đặc tả
https://drive.google.com/file/d/1_4MjkLJamqh6VLdhCV5Yvsu5HNjSMnDZ/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Đề minh họa
https://drive.google.com/file/d/1JQ_41iwDlFQspxuqU370CQHXM2Zieoyn/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

4. Cuối học kì 2
Ma trận
https://drive.google.com/file/d/1Kagl2PNivGjsjUToF-JgF_7LbUv_WK3H/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Bảng đặc tả
https://drive.google.com/file/d/18WdvFRAzjiNGkFjz_S_Xtg0IaTwYW9zS/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Đề minh họahttps://drive.google.com/file/d/1Y_vDj0804JLGlqQ6FP7Rh2mBdZG3jbJe/preview 

TẢI VỀ FILE PDFFILE WORD

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *