Chuyên đề hàm ẩn – dành cho Học sinh – FILE WORD

Chuyên đề hàm ẩn – dành cho Học sinh –

CHUYÊN ĐỀ HÀM ẨN

1. Dựa vào bằng biến thiên hoặc đồ thị hàm \(f’\left( x \right)\) xác định số lần đổi dấu của \(f’\left( x \right)\).

@ PHƯƠNG PHÁP GIẢI Hàm số đồng biến trên những khoảng mà \(f’\left( x \right)\) mang dấu \(\left(  +  \right)\)Hàm số nghịch biến trên những khoảng mà \(f’\left( x \right)\) mang dấu \(\left(  –  \right)\) Số lần đổi dấu từ \(\left(  +  \right)\) sang \(\left(  –  \right)\) của \(f’\left( x \right)\) ta sẽ xác định được số điểm cực đại của \(f\left( x \right)\)Số lần đổi dấu từ \(\left(  –  \right)\) sang \(\left(  +  \right)\) của \(f’\left( x \right)\) ta sẽ xác định được số điểm cực tiểu của \(f\left( x \right)\).

* Lỗi thường gặp: Xác định sai dấu của \(f’\left( x \right)\) do nhầm nghiệm kép. Đếm thừa điểm mà qua đó đạo hàm không đổi dấu.
Câu 1:  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R},\)có \(f’\left( x \right) = \left( {x – 1} \right){\left( {2 – x} \right)^{2019}}{\left( {x + 1} \right)^{2020}}\). Trả lời các câu hỏi sauCâu 2:  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R},\)có  . Trả lời các câu hỏi sau
Hàm số đồng biến trên khoảng    ……………………… Hàm số nghịch biến trên khoảng ……………………… Hàm số đạt cực đại tại điểm        ……………………… Hàm số đạt cực tiểu tại điểm       ……………………… Hàm số có tất cả ………… điểm cực trị.Hàm số đồng biến trên khoảng    ……………………… Hàm số nghịch biến trên khoảng ……………………… Hàm số đạt cực đại tại điểm        ……………………… Hàm số đạt cực tiểu tại điểm       ……………………… Hàm số có tất cả ………… điểm cực trị.
Câu 3:  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R},\)có bảng xét dấu của \(f’\left( x \right)\) như bên.Trả lời các câu hỏi sauCâu 4:  Cho hàm số \(y = f\left( x \right)\) liên tục trên \(\mathbb{R},\)có đồ thị của  \(f’\left( x \right)\) như hình vẽ.Trả lời các câu hỏi sau
Hàm số đồng biến trên khoảng    ……………………… Hàm số nghịch biến trên khoảng ……………………… Hàm số đạt cực đại tại điểm        ……………………… Hàm số đạt cực tiểu tại điểm       ……………………… Hàm số có tất cả ………… điểm cực trị.Hàm số đồng biến trên khoảng    ……………………… Hàm số nghịch biến trên khoảng ……………………… Hàm số đạt cực đại tại điểm        ……………………… Hàm số đạt cực tiểu tại điểm       ……………………… Hàm số có tất cả ………… điểm cực trị.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *