TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM ẨN 15– file word

Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến bài toán xét tính đơn điệu
của hàm số

Dạng toán 15. Biết biểu thức của hàm số y=f'(x)

, xét tính đơn điệu của hàm số g(x)= f(u(x)) + f(v(x)) + h(x) trong bài toán không chứa tham số.

=====================

————–

Đề thi WORD TOÁN TẠI ĐÂY

NGUỒN; SƯ TẦM FB

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.