TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM ẨN – Full file word

Chuyên đề: CÁC DẠNG TOÁN VỀ HÀM ẨN LIÊN QUAN ĐẾN BÀI TOÁN XÉT TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ
(Dạng 1 đến 14)

ĐỀ CƯƠNG CÁC DẠNG TOÁN VỀ HÀM ẨN TRONG CHƯƠNG HÀM SỐ
– Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến bài toán xét tính đơn điệu của hàm số
– Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến bài toán tìm cực trị của hàm số
– Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến bài toán tìm GTLN, GTNN của hàm số
– Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến bài toán tìm tiệm cận của hàm số
– Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến bài toán tiếp tuyến của đồ thị hàm số
– Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến bài toán giải phương trình, bất phương trình, hệ
phương trình.
– Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến bài toán xét sự tương giao của đồ thị hai hàm
số.
– Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến phép biến đổi đồ thị
=====================

————–

Đề thi WORD TOÁN TẠI ĐÂY

NGUỒN; SƯ TẦM FB

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.