Toán ứng dụng thực tế – Đặng Việt Đông

Toán ứng dụng – Đặng Việt Đông LINK https://drive.google.com/file/d/0B3H6ZM3PmXrYOXNJbmNXd1NJeGs/view