Trắc nghiệm đồng biến, nghich biến hàm số

Các bạn làm trắc nghiệm cuối bài.

Trắc nghiệm đồng biến, nghich biến hàm số